APPLICATION FOR THE POST OF ARMED POLICE CONSTABLE (MEN)-2016

¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (¥ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð-2016

BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH / READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 30/£ÉêÀÄPÁw-4/2015-16 ¢£ÁAPÀ: 06/01/2016
Medical Examination Call letter has been uploaded
NEWS & EVENTS

Medical Examination Call letter has been uploaded for ARMED POLICE CONSTABLE (MEN)-2016, Download (from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter (Hubballi-Dharwad , Mandaya City , Shivamogga , bangaluru city , Tumkuru District , Kolar District , Bengaluru District , Chickmagalur District)

Provisional Select List Document Verification & Medical Exam Second Provisional Select List Final Select List
Hubbali-Dharwad City Hubbali-Dharwad City Hubbali-Dharwad City
Kolar District Kolar District
Bengaluru District Bengaluru District
Belgavi City
Mandya District Mandya District
Shivamogga District Shivamogga District Shivamogga District
Bangaluru City Bangaluru City
Chickmagaluru District Chickmagaluru District
Tumkuru District Tumkuru District
Mangaluru City
Mysuru City
D.K.District Mangaluru
Devangere

Final Key Answer

Provisional Key Answer A , B , C , D , E

WRITTEN EXAMNATION FIXED ON 29/06/2016

Written Examination Call letter has been uploaded for ARMED POLICE CONSTABLE(MEN &WOMEN) - 2016 , Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter>
ET / PST Call letter has been uploaded for ARMED POLICE CONSTABLE (MEN)-2016 , Download (from My Applications) and attend the ET / PST Call letter as per the schedule mentioned in Call Letter>
Written Examination Centre Details
ET / PST Schedule Details
Sl.No Ground Name Start Date End date
01 DCP, CAR North, Parade Ground, Ramakrishna Hegdenagar, Opp: Sampigehalli Police Station, Shivaram Karanth nagar Post, Bengaluru- 560 077. 14-Mar-2016 26-Mar-2016
02 Bengaluru District DAR Ground, Hosahalli Road, Magadi Main Road, Vishwaneedam Post, Bengaluru-560-091 Land Mark : College Stop Magadi Main Road, 14-Mar-2016 26-Mar-2016
03 District Shathamanostava Stadium, Jyothinagar, Near IDSG Degree College, Chikkamangaluru 14-Mar-2016 15-Mar-2016
04 Mangala Stadium, Lady hill, Mangaluru-575 003. 21-Mar-2016 22-Mar-2016
05 Vishweshwaraiah Stadium, Antaragange Road, Kolar- 563 101. 14-Mar-2016 17-Mar-2016
06 Sir M. Vishveshwarayya Stadium , Mandya- 571 401. 14-Mar-2016 17-Mar-2016
07 Nehru Stadium, Near Shivamurthy Circle,Savalanga Road, Shimogga. 14-Mar-2016 24-Mar-2016
08 Mahatma Gandhi Stadium, Kuvempunagara, Tumakur - 572 104 28-Mar-2016 01-Apr-2016
09 CAR, Parade Ground, Behind Race Course , Mysuru 14-Mar-2016 19-May-2016
10 District Police Parade Ground, Old PB Road, Opp: Police Bhavana, Belagavi- 590016. 14-Mar-2016 11-Apr-2016
11 Police Head Quarters, DAR Parade Ground, Dharwad. 14-Mar-2016 05-May-2016
12 Mangala Stadium, Lady hill, Mangaluru-575 003. 14-Mar-2016 07-May-2016
Sl. NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
07/01/2016
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
05/02/2016
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
06/02/2016
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
DATE FOR AGE CONSIDERATION
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
Armed Police Constable
GM 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
05.02.2016
KNOW YOUR AGE
BORN BETWEEN 05.02.1991 AND 05.02.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27 YEARS
27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 05.02.1989 AND 05.02.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
Tribal 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
BORN BETWEEN 05.02.1986 AND 05.02.1998 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
Explanation:

Tribal means - Candidates belonging to any of the tribal communities of Siddis, Jenukuruba, Kadukuruba, Yerava, Soliga, Kudiya, Gowdlu, Hasalaru, Malaikudiya, and Koraga, in the forests of Uttara kannada-Karwara, Dakshina kannada-Mangalore, Udupi, Chickmagalur, Shimoga, Kodagu, Chamarajanagara and Mysore

«ªÀgÀuÉ:
§ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ - GvÀgÀ PÀ£ÀßqÀ- PÁgÀªÁgÀ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ- ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GqÀĦ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, PÉÆqÀUÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀtåUÀ¼À°è ¹¢ÝUÀgÀÄ, eÉãÀÄPÀÄgÀħ, PÁqÀÄPÀÄgÀħ, AiÉÄgÀªÀ, ¸ÉÆðUÀ, PÀÄrAiÀÄ, UËqÀÄè, ºÀ¸À®gÀÄ, ªÀįÉÊPÀÄrAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀUÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl. NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01, TRIBAL ` 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
ARMED POLICE CONSTABLE
¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï
SSLC- CBSE, SSLC-ICSE, SSLC-SSC, SSLC- STATE BOARD, SSLC- EQUIVALENT
ENDURANCE TEST
FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
ARMED POLICE CONSTABLE 1600 Mtrs Run
6 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chance only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chance only)
Shotput(7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT 168 Cms for Men
155 Cms for Tribal
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
75 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) For Tribal
ENDURANCE TEST
FOR EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
ARMED POLICE CONSTABLE 400 Mtrs Run 2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
2.50 Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chance only)
Shotput ( 4 Kg) 3.75 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD FOR EXSERVICEMEN
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Candidate who
Qualified in ET
HEIGHT
  No Height for Exservicemen
CHEST (For Men Only) 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) Only For Exservicemen
RESERVED POSTS / «ÄøÀ¯Áw ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
Sl No Units Male Classification of Posts
01 Mysuru City 300 Category
02 Hubballi-Dharwad City 236 category
03 Mangaluru City 342 category
04 Bengaluru District 95 category
05 Belagavi City 147 category
06 Chikkamangaluru 32 Category
07 Kolar 44 category
08 Mandya 98 category
09 DK, Mangaluru 24 category
10 Shivamogga 104 category
11 Tumakuru 74 category
12 Bengaluru City (CAR,North) 142 category
Total 1638

Note :

  • 1. Payment should be made in State Bank of Mysore (SBM) / State Bank of Hyderabad (SBH) only.
  • 2. Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank.
  • 3. If Candidates submitting more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • 4. Written Examination will be held on same day at all Centre for the Candidates who will be Qualifying in Endurance Test & Physical Standard Test.

n¥Ààt :

  • 1. CfðAiÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀÄ (J¸ï©JA) / ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÀgÁ¨Ázï (J¸ï©ºÉZï) £À°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  • 2. C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï£À°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • 3. C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • 4. ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è CºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è KPÁ®zÀ°èAiÉÄà £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.